Raaco

Raaco

/40 /80 /120
 • Skuffereol, Pc 20, 18,4x30,5x14,9 cm, 1 Sæt Varenummer: 13305 Skuffereol, Pc 20, 18,4x30,5x14,9 cm, 1 Sæt
 • Lagerkasse, 1 cm, 1 Stk. Varenummer: 13354 Lagerkasse, 1 cm, 1 Stk.
 • Lagerkasse, 2 cm, 1 Stk. Varenummer: 13356 Lagerkasse, 2 cm, 1 Stk.
 • Lagerkasse, 3 cm, 1 Stk. Varenummer: 13358 Lagerkasse, 3 cm, 1 Stk.
 • Lagerkasse, 4 cm, 1 Stk. Varenummer: 13360 Lagerkasse, 4 cm, 1 Stk.
 • Vægskinne, 44 mm, L: 60,5 cm, 1 Stk. Varenummer: 13364 Vægskinne, 44 mm, L: 60,5 cm, 1 Stk.
 • Værktøjskasse, 51x25x25 cm, 1 Stk. Varenummer: 13374 Værktøjskasse, 51x25x25 cm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A73 Low, 24 mm, 109x79 mm, 1 Stk. Varenummer: 13348 Basisindsats, A73 Low, 24 mm, 109x79 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A75 Low, 24 mm, 109x79 mm, 1 Stk. Varenummer: 13350 Basisindsats, A75 Low, 24 mm, 109x79 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A78 Low, 24 mm, 109x79 mm, 1 Stk. Varenummer: 13352 Basisindsats, A78 Low, 24 mm, 109x79 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, Ba7-2, 80 mm, 218x79 mm, 2 Stk., 1 Pk. Varenummer: 13411 Basisindsats, Ba7-2, 80 mm, 218x79 mm, 2 Stk., 1 Pk.
 • Multicase, 5,7 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Stk. Varenummer: 13150 Multicase, 5,7 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Stk.
 • Skuffereol, Pc 36, 33x40,7x14,1 cm, 1 Sæt Varenummer: 13307 Skuffereol, Pc 36, 33x40,7x14,1 cm, 1 Sæt
 • Handybox, 37,6x26,5x31 cm, 1 Stk. Varenummer: 13310 Handybox, 37,6x26,5x31 cm, 1 Stk.
 • Multicase, 24,1x19,5x5,6 cm, 1 Stk. Varenummer: 13316 Multicase, 24,1x19,5x5,6 cm, 1 Stk.
 • Multicase, 24x19,5x4,3 cm, 1 Stk. Varenummer: 13319 Multicase, 24x19,5x4,3 cm, 1 Stk.
 • Multicase, 32 Løse Rum, 5,7 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Stk. Varenummer: 13320 Multicase, 32 Løse Rum, 5,7 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Stk.
 • Multicase, Uden Løse Rum, 8 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Stk. Varenummer: 13321 Multicase, Uden Løse Rum, 8 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Stk.
 • Multicase, 16 Løse Rum, 8 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Sæt Varenummer: 13323 Multicase, 16 Løse Rum, 8 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Sæt
 • Basisindsats, A9-1, 47 mm, 55x39 mm, 1 Stk. Varenummer: 13328 Basisindsats, A9-1, 47 mm, 55x39 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A9-2, 47 mm, 109x39 mm, 1 Stk. Varenummer: 13330 Basisindsats, A9-2, 47 mm, 109x39 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A9-3, 47 mm, 163x39 mm, 1 Stk. Varenummer: 13332 Basisindsats, A9-3, 47 mm, 163x39 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A9-4, 47 mm, 218x39 mm, 1 Stk. Varenummer: 13334 Basisindsats, A9-4, 47 mm, 218x39 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A8-1, 47 mm, 79x55 mm, 1 Stk. Varenummer: 13336 Basisindsats, A8-1, 47 mm, 79x55 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A8-2, 47 mm, 157x55 mm, 1 Stk. Varenummer: 13338 Basisindsats, A8-2, 47 mm, 157x55 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A8-3, 47 mm, 235x55 mm, 1 Stk. Varenummer: 13340 Basisindsats, A8-3, 47 mm, 235x55 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A7-1, 47 mm, 109x79 mm, 1 Stk. Varenummer: 13341 Basisindsats, A7-1, 47 mm, 109x79 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A6-1, 47 mm, 157x109 mm, 1 Stk. Varenummer: 13344 Basisindsats, A6-1, 47 mm, 157x109 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A71 Low, 24 mm, 109x79 mm, 1 Stk. Varenummer: 13346 Basisindsats, A71 Low, 24 mm, 109x79 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, Ba8-2, 80 mm, 157x55 mm, 4 Stk., 1 Pk. Varenummer: 13412 Basisindsats, Ba8-2, 80 mm, 157x55 mm, 4 Stk., 1 Pk.
 • Basisindsats, Ba6-1, 80 mm, 157x109 mm, 2 Stk., 1 Pk. Varenummer: 13413 Basisindsats, Ba6-1, 80 mm, 157x109 mm, 2 Stk., 1 Pk.
 • Basisindsats, Ba8-3, 80 mm, 235x55 mm, 3 Stk., 1 Pk. Varenummer: 13414 Basisindsats, Ba8-3, 80 mm, 235x55 mm, 3 Stk., 1 Pk.
 • Basisindsats, Ba8-1, 80 mm, 79x55 mm, 8 Stk., 1 Pk. Varenummer: 13415 Basisindsats, Ba8-1, 80 mm, 79x55 mm, 8 Stk., 1 Pk.
 • 450 Reolsystem Front, 6 Stk. Varenummer: 13377 450 Reolsystem Front, 6 Stk.
 • Multicase, Uden Løse Rum, 5,7 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Stk. Varenummer: 13322 Multicase, Uden Løse Rum, 5,7 cm, 33,8x26,1 cm, 1 Stk.
 • Basisindsats, A7-2, 47 mm, 218x79 mm, 1 Stk. Varenummer: 13342 Basisindsats, A7-2, 47 mm, 218x79 mm, 1 Stk.
 • Basisindsats, Ba7-1, 80 mm, 109x79 mm, 4 Stk., 1 Pk. Varenummer: 13410 Basisindsats, Ba7-1, 80 mm, 109x79 mm, 4 Stk., 1 Pk.
/40 /80 /120