Bahco

Bahco

/40 /80 /120
  • Klinge Til Dekupørsav, L: 16,5 cm, 1 Stk. Varenummer: 12981 Klinge Til Dekupørsav, L: 16,5 cm, 1 Stk.
  • Klinge Til Nedstryger, L: 15 cm, 1 Stk. Varenummer: 12987 Klinge Til Nedstryger, L: 15 cm, 1 Stk.
  • Håndsav, L: 55 cm, 1 Stk. Varenummer: 12992 Håndsav, L: 55 cm, 1 Stk.
  • Tommestok, L: 200 cm, 1 Stk. Varenummer: 12993 Tommestok, L: 200 cm, 1 Stk.
  • Hammer, H: 8 cm, L: 26,5 cm, 1 Stk. Varenummer: 12994 Hammer, H: 8 cm, L: 26,5 cm, 1 Stk.
  • Dekupørsav, H: 12,8 cm, L: 16,5 cm, 1 Stk. Varenummer: 12980 Dekupørsav, H: 12,8 cm, L: 16,5 cm, 1 Stk.
  • Klinge Til Løvsav, L: 13 cm, 1 Stk. Varenummer: 12984 Klinge Til Løvsav, L: 13 cm, 1 Stk.
  • Håndsav, L: 35 cm, 1 Stk. Varenummer: 12991 Håndsav, L: 35 cm, 1 Stk.
/40 /80 /120